Õppekava põhiprintsiibid


Õppe- ja kasvatustöö kehtestamatu tsükkel on mõeldud perioodiks 1. septembrist kuni 31. augustini.
Kava põhiprintsiibiks on laste hariduse, kasvatuse ja arengu ühtsus.

 • Laste arengu individuaalsuse ja potentsiaali arvestamine. Laste sooliste, ealiste ja rahvuselisi iseärasusi arvestamine.
 • Laste tervise säilitamine ja tugevdamine.
 • Laste kreatiivsuse toetamine.
 • Õppimine mängu kaudu, mäng on lapse põhitegevus, mis tagab ealise kasvatuse ja annab võimalusi teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.
 • Humaansetele suhetele väärtuste andmine, andmine lastele võimaluse ise tegevust valida, positiivse kliima loomine iga lapse jaoks, tema õigustest kinnipidamine ja lugupidamine.
 • Positiivse keskkonna loomine lapse arenguks ja sotsialiseerimiseks.
 • Lapse ohutus- ja edutunde tagamine.
 • Koolieelse lasteasutuse ja lastevanemate koostöö ühise arengu keskkonna loomiseks.
 • Erinevate tegevuste integreerimise põhimõte.
 • Õppimise protsessi tunnetamise põhimõte; oma Mina, oma teadmiste ja saavutuste tunnetamine.
 • Laste arengu analüüsi ja hinnangu põhimõte.
 • Erivajadustega lapse toetamise põhimõte.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti esitatakse seitsmes valdkonnas:

 1. Mina ja keskkond
 2. Keel ja kõne
 3. Eesti keel kui teine keel
 4. Matemaatika
 5. Kunst
 6. Muusika
 7. Liikumine

Täiendav tegevus on tihedalt seotud põhitegevusega:

 • Koostöö perekonnadega, koolidega ja teiste kultuuri asutustega.
 • Laste hoidmine ja nende tervise tugevdamine.
 • Sotsiaalne hoolitsemine ja kultuursed üritused.