Lapsevanemale

Meelespea

Lapsevanematel on õigus:

  • Tuua last lasteasutusse ja viia sealt ara vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.
  • Nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele rühmas.
  • Tutvuda õppekava ja päevakavaga.

Lapsevanemad on kohustatud:

  • Looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses.
  • Kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
  • Tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, st ei tohi häirida und, söögiaega, õppetegevust.
  • Esitama perearsti poolt väljaantud tervisetõend lapse lasteaeda astumisel.
  • Tasuma igakuiselt lasteaia kohatasu, õppe- ja toitlustuskulud.
  • Hoida haiget last kodus. Lapse puudumisest tuleb teavitada rühmaõpetajat või helistada telefonil 359 2772.