Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostood lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu:

  1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja Narva Kultuuriosakonnale soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja Narva Kultuuriosakonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(vt hoolekogu koosseisu)